Kancelaria Adwokacka Elwira Bębenek

adwokat Elwira Bębenek

absolwent Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Gdańskiego

kancelaria@bebenek.com

tel. 516 456 304

81-342 Gdynia,

ul. Waszyngtona 34-36/415

Postępowania sądowe cywilne

Kancelaria reprezentuje klientów na terenie całego kraju przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym. Prawnicy kancelarii biorą udział w postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych. Kancelaria reprezentuje swoich klientów w sprawach o własność, odszkodowawczych, umów cywilno-prawnych, realizacji roszczeń za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umów.

Nieruchomości

Kancelaria prowadzi obsługę z zakresu zagospodarowania i zarządzania nieruchomościami. Kancelaria prowadzi sprawy związane z uzyskaniem planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy terenu oraz zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Klienci Kancelarii w toku procesu inwestycyjnego objęci są pełną obsługą prawną, na którą składa się także uzyskanie pozwolenia na budowę oraz reprezentowanie we wszelkich postępowaniach administracyjnych związanych z w/w problematyką zarówno przez urzędami jak i sądami. Kancelaria specjalizuje także w obsłudze spraw związanych ze sprzedażą, oddawaniem w trwały zarząd, przekazywaniem nieruchomości na cele szczególne, ustalaniem sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych, opłatami i rozliczeniami za nieruchomości, podziałem i scalaniem nieruchomości, realizacją prawa pierwokupu nieruchomości, wywłaszczaniem nieruchomości, odszkodowaniami za wywłaszczone nieruchomości, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, udziałem w kosztach budowy w tym urządzeń infrastruktury technicznej.

Prawo rodzinne

Kancelaria prowadzi sprawy rozwodowe, sprawy o alimenty oraz z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi i dziadków z wnukami jak też sprawy o przysposobienie. Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowania i wdrożenia planów rodzicielskich oraz egzekucji kontaktów i alimentów uregulowanych i zasądzonych przez sąd. Kancelaria stosuje i wdraża szereg postępowań zabezpieczających związanych z roszczeniami swoich klientów realizowanymi w toku postępowań rozwodowych i innych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Postępowania podziałowe majątkowe

Kancelaria prowadzi postępowania z zakresu podział majątku po ustaniu związku małżeńskiego jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość, jak też związane ze zniesieniem współwłasności nieruchomości. W toku postępowania kancelaria uzyskuje wycenę nieruchomości w formie operatu szacunkowego, opracowuje sposób jej podziału oraz spłaty na rzecz poszczególnych współwłaścicieli.

Prawo spadkowe

Kancelaria prowadzi sprawy o nabycie spadku z ustawy albo z testamentu, o wydziedziczenie, o podważenie testamentu, o spadkobranie z testamentu ustnego albo szczególnego. Zakres usług obejmuje rozliczenie długów spadkowych, poleceń, zapisów i darowizn. Kancelaria prowadzi sprawy o zachowek oraz związane z wydziedziczeniem i zapisem windykacyjnym.

Prawo kontraktowe

Kancelaria tworzy, przekształca, uczestniczy w negocjacjach i renegocjacjach umów zawieranych przy prowadzeniu działalności gospodarczej w celu realizacji najbardziej skomplikowanych prawnie celów gospodarczych. Kancelaria jest właścicielem autorskich programów dotyczących analizy możliwie jak najszerszego spektrum ryzyk towarzyszących zawieraniu w/w umów. Programy te pozwalają optymalnie zabezpieczyć klientów kancelarii tak by regulacje umowne tworzyły przewagę konkurencyjną na rynku.

Prawo administracyjne

Kancelaria reprezentuje klientów przed; Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym w toku postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie przygotowywania projektów aktów prawa miejscowego. Kancelaria uczestniczy w postępowaniach z zakresu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Kancelaria doradza w zakresie stowarzyszeń i fundacji.

Podatki i cło

Kancelaria reprezentuje swoich klientów przez organami podatkowymi i celnymi. Uczestniczy w postępowaniach przez Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniach ze skargi na decyzję organów podatkowych lub celnych. Kancelaria prowadzi obsługę w toku postępowań egzekucyjnych z zakresu prawa podatkowego i celnego. Kancelaria prowadzi działalność w zakresie dozwolonej prawem optymalizacji podatkowej tj. projektuje umowy cywilnoprawne w ten sposób by dla klientów kancelarii tworzyły one jak najdogodniejsze rozwiązania a co za tym idzie korzystne zobowiązania podatkowe w przyszłości.

Prawo karne

Kancelaria prowadzi sprawy karne, w których jej klienci występują w charakterze oskarżonych, podejrzanych lub obwinionych. Klienci kancelarii są także reprezentowani w sprawach jako oskarżyciele posiłkowi oraz jako oskarżyciele prywatni. Obsługa karna kancelarii obejmuje także sprawy w postępowaniu wykonawczym. Obrona i reprezentacja stron w postępowaniu karnym obejmuje również pomoc prawną przed sądami wojskowymi. Kancelaria zapewnia klientom reprezentacje także w sprawach karno-skarbowych.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Kancelaria doradza w sprawach w postępowaniach upadłościowych na terenie Polski, Unii Europejskiej i OECD. Kancelaria wdraża procesy naprawcze i układowe jeżeli sytuacja klienta nie wymaga wszczęcia postępowania upadłościowego. Przy wszystkich typach postępowań Kancelaria zapewnia pośrednictwo w obsłudze bankowej i finansowej. W zakresie postępowania upadłościowego pracownicy kancelarii kierują bieżącymi sprawami związanymi z masą upadłości zarówno przed jak i po wydaniu odpowiednich postanowień w postępowaniu upadłościowym i na bierząco współpracują z wyznaczonymi syndykami masy upadłości.

Prawo spółek

Kancelaria prowadzi, przygotowując pełną dokumentację, postępowanie w zakresie rejestracji spółek prawa handlowego na terenie Polski, Unii Europejskiej i OECD. Kancelaria prowadzi także sprawy z zakresu łączenia, podziału, przekształcenia spółek na wyżej wymienionym obszarze. Oferowana jest także pełna obsługa prawna bieżącej działalności spółek. Kancelaria prowadzi również usługę dedykowaną w postaci analizy rynku oraz analizę ekonomiczną inwestycji na terenie Polski, UE i OECD co pozwala klientom Kancelarii podejmować trafne decyzje inwestycyjne, zarówno na rynku lokalnym jak i ujęciu transgranicznym.

Działalność inwestycja

Kancelaria prowadzi programy inwestycyjne, na które składają się takie etapy jak; założenie podmiotu, postępowanie w zakresie pozyskania kapitału, postępowanie w zakresie uzyskaniu dotacji, prowadzenie pełnej obsługi prawnej podmiotu oraz współdziałanie kapitałowe i organizacyjne mające na celu ekspansję i rozwój. W celu realizacji tego typu projektów Kancelaria współpracuje z podmiotami poszukującymi perspektywicznych pomysłów na biznes. Realizacje wyżej wymienionych zadań Kancelaria wykonuje poprzez współdziałanie z funduszami private quity i venture capital. Szeroki wachlarz instrumentów analitycznych pozwala precyzyjnie zaplanować każdy etap inwestycji, a autorskie biznesplany cieszą się dużym uznaniem w postępowaniu z funduszami inwestycyjnymi. Doświadczenie w negocjacjach w zakresie warunków współpracy, sposobów zabezpieczeń oczekiwanych ze strony funduszy inwestycyjnych, kontroli realizacji celów gospodarczych pozwala zaproponować klientom Kancelarii szeroką gamę usług związanych z tego typu działalnością.

Trusty i usługi powiernicze

Kancelaria prowadzi usługi powiernictwa polegającego na przejmowaniu majątku lub jego części swoich klientów, zarządzania oraz wydawania go określonym osobom na określonych w umowie warunkach. Kancelaria zawiera umowy fiducia cum creditore contracta, fiducia cum amico contracta. Kancelaria tworzy także i zarządza trustami na terenie Polski, UE i OECD w zakresie uregulowanym prawem właściwym dla określonych podmiotów.

Ubezpieczenia i reasekuracja

Kancelaria doradza swoim klientom w zakresie ubezpieczeń od wszelkich ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dzięki współpracy z brokerami ubezpieczeniowymi prawnicy Kancelarii mają pełną wiedzę na temat rynku ubezpieczeń, usług świadczonych w tym sektorze oraz kosztów związanych z tego typu usługami. Kancelaria zarządza pakietami ubezpieczeń dla podmiotów gospodarczych i realizuje długofalowe programy ubezpieczeniowe.

Bankowość i finanse

Kancelaria zapewnia pośrednictwo pomiędzy klientem a bankami i instytucjami finansowymi i doradczymi przy realizacji projektów inwestycyjnych związanych z obsługą depozytową oraz kredytową. Tworzy, przekształca i analizuje pod względem prawnych dokumentację niezbędna do realizacji w/w projektów.

Prawo własności intelektualnej i prawo autorskie

Kancelaria prowadzi praktykę w zakresie postępowań rejestracyjnych na wielu płaszczyznach związanych z ochroną patentów, znaków towarowych oraz ochrony topografii układów scalonych. Wszelkie procesy innowacyjne, wiążące się w dużymi nakładami finansowymi są, na zlecenie klienta, chronione prawnie zarówno podczas ich tworzenia, wdrażania jak też eksploatacji. Prawa autorskie i pokrewne podlegają ochronie na podstawie umów cywilnoprawnych. Kancelaria specjalizuje się w tworzeniu m.in. takich umów jak licencyjne, eksploatacyjne, know-how, zachowania tajemnic, ich monitorowaniu na etapie wykonania oraz egzekucji praw z nich wynikających.

Prawo konkurencji

Kancelaria zapewnia klientom usługi z zakresu przepisów regulacyjnych i praktyk konkurencyjnych. Przeprowadza monitoring transakcji pod kątem prawa konkurencji. Usługi takie wiążą się także z kreowaniem strategii działania na rynku w celu uniknięcia wypełnienia znamion praktyk naruszających konkurencję. Kancelaria zabezpiecza prawnie swoich klientów przed nieuczciwą konkurencją poprzez wielopłaszczyznowe analizy rynku w zakresie związanym z przejawami nieuczciwej konkurencji oraz tworzeniem umów chroniących poszczególne interesu klientów.

Telekomunikacja i informatyka

Kancelaria zajmuje się pomocą prawną świadczoną podmiotom zajmującym się outsourcingiem, handlem elektronicznym, tworzeniem portali internetowych. Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie szeroko pojętych elektronicznych oświadczeń woli w celu realizacji potrzeb gospodarczych swoich klientów. Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach dotyczących uzyskania uprawnień dla działalności telekomunikacyjnej oraz używania urządzeń radiowych, świadczenia i udostępniania usług telekomunikacyjnych, łączenia sieci telekomunikacyjnych i współpracy operatorów oraz w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej i urządzeń końcowych.

Prawo reklamy i mediów

Kancelaria prowadzi działalność na płaszczyźnie mediów elektronicznych i tradycyjnych. Klienci kancelarii korzystający m.in. z usług podmiotów obsługujących media społecznościowe są chronieni umowami cywilnoprawnymi realizującymi pełen zakres wybranych przez siebie usług. Klienci będący reklamodawcami korzystają z pełnej obsługi prawnej w zakresie poszczególnych kampanii reklamowych jak też dużych projektów realizowanych w kraju i za granicą.

Zamówienia publiczne

Kancelaria prowadzi obsługę prawną z zakresu postępowań zamówień publicznych. Postępowania przetargowe, negocjacje, zapytania o cenę czy też zamówienia z wolnej ręki, w których biorą udział klienci Kancelarii zarówno po stronie zamawiających jak też oferentów są postępowaniami, które objęte są pełną obsługą prawną, na którą składają się m.in. negocjacje, udział w postępowaniu oraz obsługa wykonania zawartej w toku odpowiedniego postępowania umowy.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Kancelaria doradza podmiotom gospodarczym przy tworzeniu projektów opartych o partnerstwo publiczno – prywatne. Realizacja przedsięwzięć w udziałem sektora publicznego wymaga spełnienia szeregu warunków umożliwiających prowadzenie takiej formy działalności. Kancelaria kompleksowo analizuje wszelkie aspekty prawne dotyczące poszczególnych projektów zarówno na etapie ich tworzenia jak też wdrażania.

Prawo ochrony środowiska

Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody. Działania doradcze Kancelarii skupiają się na przed inwestycyjnej analizie obowiązków jednostek organizacyjnych i osób fizycznych w zakresie ochrony środowiska, ochrony środowiska w działalności inwestycyjnej, ograniczeń w korzystaniu ze środowiska, korzystania z maszyn i innych urządzeń technicznych w procesach inwestycyjnych oraz doradzaniu w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian. Działalność Kancelarii rozciąga się także na pomoc prawną w toku realizowanej inwestycji. Obsługa prawna w zakresie gospodarki odpadami, poboru wody i odprowadzania ścieków, emisji gazów lub pyłów, ochrony przed hałasem, jakości gleby oraz ziemi jest także przedmiotem działalności doradczej Kancelarii.